Complex Complex Complex ComplexAvond

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen met betrekking tot de verhuur van Casa Albamar.
 2. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met de verhuurder van casa Albamar (hierna te noemen "verhuurder") aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst  aangaat

2. Reservering en betaling

 1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet)  is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking schriftelijk of per e-mail is bevestigd.,
 2. Een bevestigde  boeking is definitief en kan niet worden herroepen.
 3. Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.
 5. Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging dient  van de huurder een aanbetaling van 35% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen..
 6.  De overige 65 % van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor het verblijf te zijn voldaan, tenzij  een aangepaste regeling is overeenkomen.
 7. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 8 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens (per telefonische overboeking) te worden betaald.
 8. Bij de betaling van de laatste termijn betaalt u tevens de borgsom van € 200,00
 9. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. De verhuurder  zendt dan een aanmaning per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van de verhuurder  wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval de verhuurder  gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
 10. Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder ongeveer 3 weken voor het begin van de huurperiode, de handleiding en de informatie van casa Albamar.

3. Annuleren

 1. De huurder dient  tijdens kantooruren te annuleren.  Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de  annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).
 2. De verhuurder  is gerechtigd de overeenkomst  te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
 3. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 35% van de totale huursom verschuldigd..
 4. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd
 5. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

4. Bijkomende kosten

 1. Bij de huur zijn inbegrepen de kosten van water en elektriciteit.
 2. Bij de huur is  inbegrepen de huur van bedlinnen en handdoeken (m.u.v. strandlakens).
 3. Kinderbedje en kinderstoel  zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 4. Bij de huur is inbegrepen de kosten van WIFI/internet

5. Aankomst en vertrek

 1. De aankomsttijd vangt aan op zaterdag, na 16.00 uur. De geldende vertrektijd is zaterdag vóór 10.00 uur.
 2. Indien de huurder aankomt ná 19.00 uur dient contact te worden opgenomen met de contactpersoon. Aankomst na 21.00 uur is niet mogelijk.

6. Aantal personen

 1. Het overeengekomen aantal maximumpersonen (6), mag niet worden overschreden.,
 2. Bij overtreding van het in lid 1 gestelde, wordt  de  schade  bij voorbaat te bepaald op € 150,00 per dag per  persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van de verhuurder  alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

7. Eindschoonmaak

 1. De eindschoonmaak is verplicht.  De kosten van deze eindschoonmaak bedragen € 120,00

8.. Borgsom

 1. De borgsom bedraagt  € 200,00.
 2. Na de huurperiode wordt deze borgsom geretourneerd mits er geen schade in / aan casa Albamar is veroorzaakt en het appartement conform voorwaarden is opgeleverd.

9. Huisdieren

 1. Huidieren zijn verboden in casa Albamar.

10. Overige

 1. Het is niet toegestaan binnen in het appartement te roken.
 2. De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren .
 3. De huurder zal het appartement na de huurperiode veegschoon opleveren en alle meubilair op de oorspronkelijke plaats terug zetten
 4. Het is niet toegestaan op het blkon van het appartement te BBQ-en
 5. De huurder dient het huishoudelijk reglement van Casa Albamar na te leven. Een exemplaar van dit reglement is in casa Albamar aanwezig..
 6. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen van (voortzetting van)  het verblijf worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

11. Aansprakelijkheid 

 1. Verhuurder zal  bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.
 2. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of ongemakken voor/van de huurder als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de woning.
 3. Verhuurder  aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor: a) foto`s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven; b) kennelijke fouten of vergissingen op deze website of andere kennisgevingen.
 4. Verhuurder  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen. In dat geval is de schade beperkt tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de verhuurder is voorts steeds beperkt tot de hoogte van de huursom.
 5. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn danwel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan de verhuurder niet worden aangerekend.
 6. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de woning of het bijbehorende terrein bevinden. Schade aan een woning wordt toegerekend aan de huurder, tenzij deze het tegendeel kan bewijzen.
 7. Het voor de huurder van belang een AVP (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren) te hebben, waarbij de verhuurder  ervan uitgaat dat de huurder die heeft.
 8. De verhuurder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor storingen en uitval van stroom-, gas- en watervoorzieningen.

12. Rente en incassokosten

 1. De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting  heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,=

13. Klachten

 1. Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur per email of telefonisch bij de verhuurder  te worden ingediend, zodat  passende maatregelen genomen kunnen worden.
 2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn zoals gesteld in lid 1 van dit artikel, verwerkt hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.
 3. De verhuurder dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

14. Rechtskeuze

 1. Op alle geschillen met de verhuurder is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen huurder en verhuurder zullen in eerste instantie uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente rechter binnen het arrondissement van de verhuurder.